Deklaracja PIT 37 jest najbardziej znaną deklaracją podatkową, którą się składa w normalnych przypadkach, np. gdy osoba rozlicza swoje jedyne źródła przychodów opodatkowanych. Warto pamiętać, że w przypadku uzyskania dochodów wolnych od podatków nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej PIT. O podatku dochodowym za rok podatkowy 2021 trzeba pamiętać do 2 maja 2022 roku (piątek). O zeznaniu podatkowym nie wolno zapomnieć i więcej na ten temat poniżej. 

PIT 37

Czym jest PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją roczną, którą składa się corocznie za poprzedni rok. PIT-37 składają wyłącznie takie osoby, które rozliczane są za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów zobowiązanych do przedstawienia im rocznych informacji podatkowych. PIT-37 za 2021 wypełniają podatnicy, którzy nie są odpowiedzialni za rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Jeśli zatem otrzymujesz PIT-11 lub PIT-R od swojego pracodawcy z tytułu stosunku pracy, to w celu rozliczenia PIT na koniec roku możesz wybrać PIT-37 pod warunkiem, że nie doliczasz do swoich dochodów – dochodów małoletnich dzieci, nie obniżasz dochodów o straty z lat ubiegłych i nie odliczasz tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych z budynków. Deklaracja PIT-37 pozwala przy tym na uzyskanie dodatkowych oszczędności i skorzystanie z możliwości, jakie daje system podatkowy. PIT-37 za 2021 rok pozwoli m.in. na rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy wspólnie z małżonkiem.

Do dyspozycji pozostaje kilka sposobów złożenia deklaracji podatku dochodowego-37. Można wykonać to zarówno w sposób tradycyjny, jak i przez Internet, Warto jednak skorzystać z tej drugiej możliwości, ponieważ proces rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest nie tylko prostszy, ale także zajmuje mniej czasu. ZUS także zachęca do składania deklaracji i szybciej zwraca podatek. Istnieje możliwość także na złożenie deklaracji PIT poprzez osobiste doręczenie rozliczenia do Urzędu Skarbowego, wysyłkę listem poleconym lub wysyłkę drogą elektroniczną. Osoby, które przebywają za granicą mogą również złożyć PIT w urzędzie konsularnym. 

Jak się rozliczyć w nietypowych sytuacjach? 

Zeznanie podatkowe jest dla małżonków, którzy rozliczają się łącznie i oboje spełniają warunki do złożenia PIT-u 37. Nie powinno się składać deklaracji, gdy w roku, za który chcemy złożyć deklarację doszło do zawarcia małżeństwa. Wspólne rozliczenie  PIT odbywa się także, gdy współmałżonek zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, w przypadku gdy 75% całkowitego dochody osiągnięto w Polsce i udokumentowano certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Deklarację  PIT 37 złoży również osoba, która samotnie wychowuje dzieci. Jeżeli jesteś jednym z rodziców albo opiekunem prawnym, i wychowujesz dziecko jako osoba niezamężna, wdowiec/wdowa, rozwodnik/rozwódką lub osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim, jednak małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich i samotnie wychowywałeś/aś dziecko – to możesz złożyć  formularz PIT 37. Dziecko powinno być małoletnie lub bez względu na wiek otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny, lub rentę socjalną, a także może być uczniem lub studentem do 25 roku życia w Polsce i Unii Europejskiej. 

Deklaracja może dotyczyć również nierezydentów. Jeżeli jako nierezydent płacisz za pośrednictwem płatnika podatek 20% z tytułu umowy o dzieło, zlecenie czy kontraktu menadżerskiego, to nie powinieneś wypełnić PIT-u 37. 

https://youtu.be/Tr6JpBx5JNQ